Protivpožarna zaštita

Vlasnik posebnog dela može glasati i pisanim ili elektronskim putem u kom slučaju se za potrebe izračunavanja kvoruma smatra da taj član stambene zajednice prisustvuje skupštini.

Zakonske odredbe

Jedan PP aparat na svakoj etaži

Skupština stanara zgrade dužna je da nabavi i drži u ispravnom stanju najmanje po jedan vatrogasni aparat na svakom spratu.

Izvor: Član 6, Uredba o obaveznim sredstvima i opremi za zaštitu
od elementarnih nepogoda i drugih nesreća ("Sl. Glasnik RS", br. 3/2011 I 37/2015)

Obavezan komplet alata

Skupština stanara zgrade dužna je da nabavi i drži u ispravnom stanju jedan komplet alata koji obuhvata: lopatu, kramp (pijuk), sekiru, čekić (macola), ćuskiju (pajser), testeru za gvožđe, klešta i ispitivač napona (glinerica).

Izvor: Član 4. stav 1. tačka 5, Uredba o obaveznim sredstvima i opremi za zaštitu...

Plan evakuacije i uputstvo

Svi subjekti 3. kategorije ugroženosti od požara moraju imati Plan evakuacije i Uputstva za postupanje u slučaju požara, koji moraji biti istaknuti na vidljivom mestu. Višespratne stambene zgrade spadaju u 3. kategoriju ugroženosti od požara.

Izvor: Član 27a, Zakon o zaštiti od požara ("Sl. Glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018)

Evakuacioni putevi

... bez horizontalnih i vertikalnih prepreka koji ometaju evakuaciju. Širina hodnika ne sme biti manja od 1,2 m, a širina stepenišnog kraka ne manja od 1 m.

Izvor: Član 29, Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara objekata ("Sl. glasnik RS", br. 22/2019)

Za našu zgradu

Izuzetno dobar primer uvođenja protivpožarne opreme i dokumentovanja čitavog procesa u jednoj beogradskoj Stambenoj zajednici

Izrada plana evakuacije

Prilikom izrade plana evakuacije, koristi se veličina u formatu A3, na kojem se takođe nalazi i odgovarajuće uputstvo za postupanje u slučaju požara. Ukoliko se plan evakuacije i uputstvo prave odvojeno, svaki mora biti u minimalnoj dimenziji A4 formata. Plan evakuacije se stavlja na jasno vidljivo mesto.

U Plan evakuacije se unose svi potrebni podaci vezani za evakuaciju, sva vrata, kao i njihov smer otvaranja, vrsta i tip PP aparata, položaj panik lampi, glavnog i razvodnih ormara, smer evakuacije, mesto na kome se nalazite, bezbedno mesto, itd.

Pogledajte kako plan evakuacije izgleda u nekim drugim SZ

Panik lampe

Na već postojeće panik-lampe potrebno je zalepiti putokaze za pravac kretanja ka izlazu. Primer takvi nalepnica pogledajte ovde.

Odabrani ponuđači

Nabavku kompletne PP opreme kao i izradu plana evakuacije i ostalih akata ćemo poveriti stručnim licima, a ponudu ćemo zatražiti od sledećih ponuđača:

 1. Vatrosprem
 2. Todorović doo
 3. Rašo Elektronik
 4. Trosador doo, preporuka stanara
 5. Pašalić doo
 1. Vatrosafe doo
 2. Dobrovoljno Vatrogasno Društvo Zvezdara
 3. Dobrovoljno Vatrogasno Društvo Matica Zemun; na istoj adresi se nalazi Vatrogasni Savez Srbije
 4. Atlas Zaštita
 5. Institut Zaštita Preventiva doo, Novi Sad
 6. x
 7. x
 8. x
 9. Beo-Prevent